Clicky

Gedragsregels

Gedragsregels voor spelers

1) Algemeen:

• Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, …

• Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom. Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.

• Respecteer de wedstrijdregels, club- en teamafspraken.

• Respecteer alle medewerkers en leden van KSV Rumbeke. Respecteer wat ze doen voor de club. Zij zorgen ervoor dat je kan trainen, wedstrijden spelen en gebruik maken van de cafetaria.

2) Wedstrijden:

• Speel en win met respect voor jezelf, je teamspelers en je tegenspelers.

• Wens iedereen geluk voor de wedstrijd, zowel de scheidsrechters als de tegenspelers.

• Aanvaard de beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters. Bespreek je kritiek later met je trainer. Gebruik geen negatieve taal of agressie naar (assistent-)scheidsrechters.

• Onsportief gedrag of agressie wordt niet toegelaten. De club zal dit bestraffen, bovenop de eventuele gele of rode kaarten.

• Reageer nooit onsportief op fout gedrag van de tegenspelers. Reageer wel op onsportief gedrag van je teamspelers.

• Reageer nooit op commentaren of reacties van ouders langs de lijn. Bespreek dit met de trainer of afgevaardigde. De club zal hier tegen optreden.

• De trainer/jeugdcoördinator zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg. Deze laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de sportieve visie van de vereniging.

• De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de trainingsopkomst.

• De geselecteerde spelers krijgen elke week na de laatste training voor de eerstvolgende wedstrijd een briefje of een e-mail, waarop de wedstrijd van het weekend en het uur van bijeenkomst wordt vermeld.

• Bij ieder wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van KSV Rumbeke (uniformiteit + herkenning)

• Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van ons complex op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer.

• Bij elke wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen (op dat moment) een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij het weggaan.

• Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn.

• Tijdens de wedstrijden mag er tot en met de categorie van de U17 doorlopend vervangen worden. Bij een vervanging geeft men de inkomende speler een hand.

• Iedereen zet zich steeds 100% in voor de ploeg, want voetbal is een teamsport.

• Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de tegenstanders en de scheidsrechter(s).

• Na de wedstrijd worden de voetbaltruien, broekjes en kousen netjes bij elkaar gelegd.

• Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de kleedkamers (= einde verantwoordelijkheid trainer).

3) Zie jezelf als ambassadeur van KSV Rumbeke:

• Zet je fiets correct in de fietsenstalling.

• Verspil geen water of elektriciteit.

• Zorg goed voor je kledij, de voetballen en het materiaal van de club.

• Houd het sportpark proper.

• Maak niets kapot en gooi afval altijd in de vuilnisbak.

4) Stiptheid:

• Wedstrijd: spelers zijn op het afgesproken tijdstip aanwezig in de kleedkamer. Als je te laat bent, start je niet aan de wedstrijd.

• Training: spelers zijn minimum 15 minuten en maximum een half uur vóór de start van de training aanwezig.

• Afwezigheid: verwittig de trainer minstens 2 uur voor de training als je afwezig bent. Als je afwezig bent voor een wedstrijd, verwittig dan de trainer uiterlijk op de laatste training. In geval van ziekte op de wedstrijddag, verwittig je jouw trainer zo snel mogelijk.

5) Uitrusting:

• Schoenen zijn proper bij aankomst. Na de wedstrijd of training worden de schoenen altijd buiten proper gemaakt.

• Je voetbalschoenen doe je pas aan in de kleedkamer, niet van thuis.

• Clubkleding dragen voor en na de wedstrijd.

6) Kleedkamers:

• Maak de schoenen buiten proper na de training op de voorziene plaats. Maak je schoenen niet proper door er tegen de muren mee te kloppen. Gebruik de borstels.

• Roken is verboden in kleedkamer en op sportterrein.

• Ouders zijn niet welkom in de kleedkamers.

• Elk team heeft een eigen kleedkamer. Laat de kleedkamers proper achter.

• Maak geen lawaai in de kleedkamers.

• Neem na elke wedstrijd of training een douche.


Gedragsregels voor trainers

1) Wees een voorbeeld en ambassadeur:

• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.

• Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten in samenwerking met uw afgevaardigde.

• Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

• Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.

• Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

• Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.

• Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren.

• Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

• Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

• Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.

• Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.

• Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.

• Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

2) De geboden van de trainer:

• Elke speler is even belangrijk.

• De trainer zorgt er voor dat hij iedereen ziet en dat de spelers de uitleg of demo horen en/of zien.

• Geef de uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk en laat de oefening zo snel mogelijk beginnen.

• Zorg voor interactie. Laat de spelers tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.

• Zorg voor uitdagende vormen

• Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de allerkleinsten)

• Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succeservaring)

• Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.

• Geef tijdens de wedstrijd(vorm) geen richtlijnen aan de speler aan de bal voordat hij zijn actie inzet. Laat hen zelf oplossingen zoeken (vormen van creatieve spelers)

• Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na een vorm of na de training).

• Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.

• Hou steeds de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak over de reglementen.


Gedragsregels voor afgevaardigden

1) Algemeen:

• De afgevaardigde is de schakel tussen de spelers/ouders en de trainer, de jeugdcoördinatoren, de TVJO en het jeugdbestuur.

• De afgevaardigde is de logistieke rechterhand van de trainer. De afgevaardigde zorgt voor de ploegadministratie, de logistieke ondersteuning, de contacten met de ouders en de omkadering van de spelers.

• De afgevaardigde helpt de jongere spelers met omkleden en zorgt er tevens voor dat de ouders uit de kleedkamer blijven.

• De afgevaardigde doet de spelers en de ouders de regels van de club naleven : bv. verplicht douchen. Spelers groeten steeds alle trainers/spelers/ouders. Spelers drinken tijdens de wedstrijd of training enkel water. De kleedkamer verlaat je als iedereen klaar is, …

• De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger: hij verzorgt mee het imago van vele medewerkers , spelers en ouders.

• De afgevaardigde is de ambassadeur van KSV Rumbeke. Hij stelt zich als gastheer op bij thuiswedstrijden: de bezoekende ploeg verwelkomen, de kleedkamer aanwijzen, bezoekers informeren op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden,... Om herkenbaar te zijn draagt hij de KSV-trainingsoutfit.

• De afgevaardigde is tijdens de wedstrijd steeds neutraal. De afgevaardigde neemt steeds een bemiddelende rol aan bij betwistingen of conflicten. De afgevaardigde tracht te emotionele trainers of ouders te kalmeren. De afgevaardigde wijst ouders terecht indien ze tijdens wedstrijden coachen ipv supporteren.

• De afgevaardigde brengt verslag uit bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.

• De afgevaardigde zal regelmatig geïnformeerd worden over de beslissingen van het jeugdbestuur. De afgevaardigde verspreidt deze informatie naar de ploeg.

• De afgevaardigde verzamelt de data van de wedstrijden en/of de spelers (bv gespeelde wedstrijdminuten, posities, doelpunten, ...). De afgevaardigde helpt de trainers te herinneren aan voldoende speelminuten per speler. De afgevaardigde bezorgt wekelijks dit document aan TVCO, JC’s en trainer.

• De afgevaardigde is aanwezig op de vergadering van de afgevaardigden.

• Kritiek hou je intern. Problemen worden voorgelegd aan de coördinator van de afgevaardigden en een oplossing wordt gezocht in samenspraak met de trainers, JC’s, TVJO, AVJO of het jeugdbestuur.

• Ben je als afgevaardigde niet aanwezig bij een wedstrijd, dan is dit geen probleem. Meld dit op voorhand zodat er een vervanger kan aangeduid worden. Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde verplicht door de bond; hij is immers verantwoordelijk voor wat op en rond het veld gebeurt.

• Wanneer er een speler moet verschijnen voor de Scheidsrechterscommissie moet deze altijd vergezeld zijn door een volwassene, meest wenselijk door de afgevaardigde: die is meestal van de feiten op de hoogte en daardoor beter geplaatst om de speler bij te staan.

• De afgevaardigde zorgt ervoor dat de trainer zich kan toeleggen op zijn belangrijkste activiteit: het opleiden en coachen van de spelers.


Gedragsregels voor bestuurders

1) Algemeen:

• Bevorder inspraak en betrek zoveel mogelijk leden (trainers, afgevaardigden, clubleden) bij de planning en evaluatie van activiteiten.

• Maak alle clubactiviteiten voor iedereen toegankelijk ongeacht geslacht, leeftijd, vaardigheid of handicap.

• Zorg ervoor dat alle materialen voldoen aan de veiligheidseisen en dat alle leden de materialen kunnen gebruiken.

• Voetbal is een spel, belonen mag maar moet niet.

• Communiceer over de gedragsregels met supporters, trainers, spelers, afgevaardigden en ouders.

• Draag fair-play uit in de club.

• Neem gediplomeerde en ervaren trainers aan met een goed evenwicht tussen sportiviteit en technische vaardigheden.

• Geef het goede voorbeeld en gedraag je positief.

• Spreek mensen aan als hun gedrag niet past binnen de gedragsregels en waarden/normen van de club.

• Stimuleer en waardeer het werk van de vrijwilligers in de club.

• Wees toegankelijk, open en eerlijk.

• Sta open voor kritiek en ga hier constructief mee om.


Gedragsregels voor ouders

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij ouders stimuleren om regelmatig uw zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.

1) Algemeen:

• Weet dat uw kind in opleiding bezig is !

• Stimuleer je kind om deel te nemen aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.

• Kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van hun ouders.

• Stimuleer je kind om volgens de regels te spelen. De trainer past de regels aan volgens het niveau van het team.

• Leer je kind dat eerlijk spelen belangrijker is dan winnen.

• Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

• Kinderen leren door te imiteren. Wees steeds een voorbeeld.

• Gun uw kind het kind zijn.

• Wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar en van ons sportcomplex.

2) Naar de wedstrijden:

• Applaudisseer voor goed spel van alle spelers van beide teams.

• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!

• Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.

• Vermijd situaties die agressie kunnen uitlokken langs het terrein en op het veld.

• Respecteer de trainers, afgevaardigden en clubverantwoordelijken. Zij werken vrijwillig en maken sport mogelijk voor je kind.

• Contacteer de jeugdcoördinator als je opmerkingen hebt. Doe dit niet met de trainer direct vóór of na een wedstrijd. De problemen worden na een volgende training besproken met respect voor iedereen. • Volg de gedragsregels voor supporters.

3) Naar de club:

• Neem als ouder deel aan minstens 1 clubactiviteit (eetfestijn, tornooi, …). Door deel te nemen, creëert de club noodzakelijke inkomsten en ondersteun je het niveau van de jeugdopleiding.

• Wees betrokken bij onze jeugdopleiding. Geef je ideeën en suggesties op een constructieve manier door.

• Op verplaatsing willen we graag een beroep doen op uw medewerking om spelers te vervoeren naar het terrein van de tegenstander. Spreek af met andere ouders en meldt dit aan uw trainer.


Gedragsregels voor toeschouwers

1) Algemeen:

• Respecteer de spelers, tegenspelers, trainers, afgevaardigden, clubverantwoordelijken, (assistent-)scheidsrechters en vrijwilligers. Niet schelden, niet beledigen.

• Applaudisseer bij goed spel van jouw team én van de tegenspeler.

• Lach niet met spelers en scheld spelers niet uit.

• Veroordeel geweld en vandalisme.

• Respecteer elke beslissing van de (assistent-)scheidsrechter.

• Stimuleer spelers om zich aan de spelregels en fair play te houden.

• Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je sportief.

• Alleen de trainer geeft coaching aan de spelers; supporters moedigen aan.

• Respecteer de rookvrije zones.

• Kom niet op het voetbalveld en kom niet in de kleedkamers.

• Respecteer de accommodatie. Bij problemen word je aangesproken door een clubverantwoordelijke of het bestuur.

• Parkeer je wagen op een parkeerplaats. Je mag met je wagen het jeugdcomplex niet oprijden.

• Als je deze gedragsregels niet volgt, is een sanctie mogelijk.